ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരക സമിതിയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നു..

ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരക സമിതിയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നു..
2020 നവംബർ 04
വൈകുന്നേരം 04 മണിക്ക്‌
ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരക എഴുത്തുകാരുടെ ഗ്രാമത്തിനു തറക്കല്ലിടുന്നു..

© O. V. Vijayan Memorial