കടമ്പഴിപ്പുറം GUPS നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഖസാക്ക് സന്ദർശിച്ചു …6 -12 -2019

© O. V. Vijayan Memorial