കരുവാരക്കുണ്ട് ടു ഖസാക്ക്

കരുവാരക്കുണ്ട്‌ പ്രതിഭാ വായനശാലയിലെ ‘കാഴ്ച്ചയാത്രാ സംഘം’ കൂട്ടായ്മയിലെ 19 അംഗങ്ങൾ 17.2.2019നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial