കല്ലടി ഹൈസ്കൂൾ , കുമരംപുത്തൂർ പഠനയാത്ര – 02 – 01 – 2023

മണ്ണാർക്കാട് കുമരംപുത്തൂർ കല്ലടി ഹൈസ്കൂളിലെ 45 വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും പഠന – വിനോദയാത്രയുടെ ഭാഗമായി ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു

© O. V. Vijayan Memorial