കവി ഗിരീഷ്‌ പുലിയൂർ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു

കവി ഗിരീഷ്‌ പുലിയൂർ, പശ്ചിമബംഗാളിൽ നിന്നും ശ്രീ. ബോധി എന്നിവർ സ്മാരക സമിതി സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ടി.ആർ. അജയനൊപ്പം 8.2.2018നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial