കാസർഗോഡ് ,ഡോ .പി.കെ.രാജൻ മെമ്മോറിയൽ കോളേജ്

കാസർഗോഡ് ,ഡോ .പി.കെ.രാജൻ മെമ്മോറിയൽ കോളേജിലെ മലയാള വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഖസാക്ക് സന്ദർശിച്ചു

© O. V. Vijayan Memorial