കിണാശ്ശേരി ജി.ജെ.ബി.എസ്സിലെ കുരുന്നുകൾ സ്മാരകം സന്ദർശ്ശിച്ചു

കിണാശ്ശേരി ജി.ജെ.ബി.എസ്സിലെ കുരുന്നുകൾ 3.11.2017നു ഇതിഹാസകാരന്റെ സ്മാരകം സന്ദർശ്ശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial