കുനിശ്ശേരി ഗവഃ എൽ.പി. സ്‌കൂൾ പഠനയാത്ര ഖസാക്കിലെത്തി

കുനിശ്ശേരി ഗവണ്മന്റ്‌ എൽ.പി. സ്‌കൂളിലെ 44 കുട്ടികൾ അടങ്ങുന്ന പഠനയാത്രാസംഘം 11.10.2018നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial