കെ.സി.പി.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കാവശ്ശേരി – 25 -01 -2023

കാവശ്ശേരി കെ.സി.പി.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ 73 വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു

© O. V. Vijayan Memorial