കൊടുവായൂർ CUTEC കോളേജിലെ പഠനയാത്ര

കൊടുവായൂർ CUTEC ബി.എഡ്. ട്രെയിനിംഗ് കോളേജിലെ പഠനയാത്ര 18.01.2019ന് ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial