കൊല്ലങ്കോട് എ.യു.പി. സ്‌കൂളിലെ പഠനയാത്ര

കൊല്ലങ്കോട് എ.യു.പി. സ്‌കൂളിലെ 90 കുട്ടികളുടെ പഠനയാത്ര ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial