ഖസാക്കിലേക്കൊരു വിസ്മയയാത്ര

പുതുനഗരം ജി.എൽ.പി.എസ്സിലെ കുരുന്നുകളുടെ ഖസാക്കിലേക്കൊരു വിസ്മയയാത്ര 25.01.2018 ഖസാക്കിലെത്തി.

© O. V. Vijayan Memorial