ഖസാക്ക് കുടുംബശ്രീ കാന്റീൻ…ഉദ്ഘാടനം

ഇനി മുതൽ ഖസാക്കിന്റെ രുചിയും..അനുഭവിക്കാം….. ഖസാക്ക് കുടുംബശ്രീ കാന്റീൻ… കൊടുംമ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്രീമതി :എസ്. ഷൈലജ

ചെയ്തു… “

© O. V. Vijayan Memorial