ഖസാക്ക് @50സുവർണ്ണ ജൂബിലി… സാഹിത്യ മത്സരങ്ങൾ…

© O. V. Vijayan Memorial