ഖസാക്ക് @ 50 സുവർണ്ണ ജൂബിലി ആഘോഷം ,വീഡിയോ മൽത്സരം ..

ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കഥ പറയാൻ ഉണ്ടോ…ഏവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ ഒരു അവസരം… ഖസാക്ക് @50സുവർണ്ണ ജൂബിലി.. ഹ്രസ്വ സിനിമാ മത്സരം.. ” വിജയാശംസകൾ…

© O. V. Vijayan Memorial