ഖസാക്ക്@50 സുവർണ്ണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ സാഹിത്യമത്സരം

ഖസാക്ക് @50 സുവർണ്ണ ജൂബിലി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന സാഹിത്യമത്സര വിജയികൾ….

© O. V. Vijayan Memorial