“ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ് .മലപ്പുറം.”

ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ് .മലപ്പുറം .സാഹിത്യ .. വിദ്യാത്ഥികൾ ഖസാക്ക് സന്ദർശിച്ചു …..”(01.02.2020)

© O. V. Vijayan Memorial