ഗാന്ധി സ്മാരക ഗ്രാമീണ സംഘം ഗ്രന്ഥശാല – പിരായിരി, പാലക്കാട്

ഗാന്ധി സ്മാരക ഗ്രാമീണ സംഘം ഗ്രന്ഥശാല – പിരായിരിയിലെ ബാലവേദി കൂട്ടുകാരും ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തകരും ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial