ഞാങ്ങാട്ടിരി യു.പി.സ്കൂളിലെ പഠനയാത്ര

ഞാങ്ങാട്ടിരി യു.പി.സ്കൂളിലെ 90 കുട്ടികളും 6 അദ്ധ്യാപകരും ഉൾപ്പെടുന്ന പഠനയാത്ര 15.02.2019നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial