തത്തമംഗലം ജി.എസ്‌.എം.എച്ച്‌.എസ്സിലെ പഠനയാത്ര

തത്തമംഗലം ജി.എസ്‌.എം.എച്ച്‌.എസ്സിലെ പഠനയാത്രയുടെ മൂന്നാം സംഘം 15.11.2017നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial