തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ പി .ജി .വിദ്യാർഥികൾ ഖസാക്ക് സന്ദർശിച്ചു ….

തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ പി .ജി .വിദ്യാർഥികൾ ഖസാക്ക് സന്ദർശിച്ചു ….(10-01-2020)

© O. V. Vijayan Memorial