തസ്രാക്കിൽ വരുന്നൂ … എഴുത്തുകാരുടെ സ്വപ്നഗ്രാമം

© O. V. Vijayan Memorial