തസ്രാക്ക് ഗ്രാമയാത്ര നടത്തി

വെക്കാനം – അവസാന ദിനം – ഡോ.പി.ആർ.ജയശീലൻ, ശ്രീ.മുരളി.എസ്.കുമാർ, ശ്രീ.പി.വി.സുകുമാരൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാവിലെ യുവകഥാകാരുടെ തസ്രാക്ക് ഗ്രാമയാത്ര നടത്തി.

© O. V. Vijayan Memorial