തിരക്കഥാകൃത്ത് പി. ബാലചന്ദ്രൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു

പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനും നടനുമായ ശ്രീ. പി.ബാലചന്ദ്രൻ 23.07.2018ന് ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial