‘നോവലിന്റെ കാലം’ വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ വി. രാജകൃഷ്ണൻ

‘ഇടവപ്പാതി’ ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ ‘നോവലിന്റെ കാലം’ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ വി. രാജകൃഷ്ണൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ശ്രീ. പ്രദീപ് പനങ്ങാട് മോഡറേറ്ററായി. ശ്രീ. ശ്രീകണ്ഠൻ കരിക്കകം, ശ്രീമതി. സംഗീത ചേനമ്പുല്ലി എന്നിവർ ചർച്ച നയിച്ചു. ശ്രീ.എ.കെ. ചന്ദ്രൻകുട്ടി സ്വാഗതവും പ്രൊഫ: സി.സോമശേഖരൻ പറഞ്ഞു.

© O. V. Vijayan Memorial