പറളി ബാപ്പുജി ഇംഗ്ലിഷ്‌ മീഡിയം സ്കൂൾ സംഘം സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു

ബാപ്പുജി ഇംഗ്ലിഷ്‌ മീഡിയം സ്കൂൾ, പറളിയിലെ 20 വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും 06.01.2018നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial