പാലക്കാട്‌ അമൃത വിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു

തസ്രാക്ക്: പാലക്കാട്‌ അമൃത വിദ്യാലയത്തിലെ പത്താം തരത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും 29.10.2017നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial