ഒ.വി. വിജയൻ നോവൽ പുരസ്കാരം 2021 – ശ്രീ. ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണന് (മാമ ആഫ്രിക്ക)

ഒ.വി. വിജയൻ നോവൽ പുരസ്കാരം 2021 ശ്രീ. ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണന് (മാമ ആഫ്രിക്ക)
ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ശ്രീ.എം.ബി.രാജേഷ്‌ സമർപ്പിക്കുന്നു. പുരസ്കാര ഫലകവും പ്രശസ്തിപത്രവും 25,000/- രൂപയും അടങ്ങുന്നതാണു പുരസ്കാരം.
ശ്രീ. ആഷാമേനോൻ പുരസ്കാര ജേതാവിനെയും കൃതിയെയും പരിചയപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചു. ഡോ:സി.പി.ചിത്രഭാനു പ്രശസ്തിപത്രം വായിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial