പുളിയപ്പറമ്പ്‌ സ്കൂളിൽ നിന്നുമുള്ള യാത്രാസംഘം 16.11.2017

പുളിയപ്പറമ്പ്‌ സ്കൂളിൽ നിന്നുമുള്ള 74 വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും അടങ്ങുന്ന യാത്രാസംഘം 16.11.2017നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial