പെരിങ്ങോട്ടുകുറുശ്ശി ശ്രീ ശബരി വിദ്യാനികേതനിലെ യാത്രാസംഘം സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു

പെരിങ്ങോട്ടുകുറുശ്ശി ശ്രീ ശബരി വിദ്യാനികേതനിലെ കുരുന്നുകളുടെ യാത്രാസംഘം 11.11.17നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial