പെരുവെമ്പ്‌ സി.എ.ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു

പെരുവെമ്പ്‌ സി.എ.ഹൈസ്കൂളിലെ 72 പത്താം ക്ലാസ്‌ വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും 17.11.17നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial