പൊറ്റശ്ശേരി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഖസാക്കിലെത്തി

© O. V. Vijayan Memorial