പ്രതിമാസ സ്‌മൃതി പ്രഭാഷണം.. 01.10.2021 ” വിജ്ഞാനകല വിജയകല”

(2021 ഒക്ടോബർ 1)
രാത്രി 8 മണിക്ക്‌

വിജ്ഞാനകല വിജയകല
എന്ന വിഷയത്തിൽ

ഗ്രാന്റ്‌ മാസ്റ്റർ ജി.എസ്‌.പ്രദീപ്‌
സംസാരിക്കുന്നു..

ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരകം
ഫേസ്ബുക്ക്‌ പേജിലൂടെ..👇🏻
https://www.facebook.com/ovvijayansmarakam/

ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു..
ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരക സമിതി

© O. V. Vijayan Memorial