പ്രഥമ ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരക പുരസ്‌കാരങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരക സമിതി, മലയാളത്തിലെ മികച്ച രചനകൾക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരക പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. നോവൽ, കഥാസമാഹാരം, യുവകഥ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് മേഖലകളിലായാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക. പ്രഥമ പുരസ്‌കാരങ്ങൾക്ക് കൃതികൾ/രചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

2016 ജനുവരി 1നും 2018 ഡിസംബർ 31നും ഇടയിലുള്ള കാലയളവിൽ ഒന്നാം പതിപ്പായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാള നോവൽ, കഥാസമാഹാരം എന്നിവ അയക്കാം. വിവർത്തനങ്ങൾ പാടില്ല. പ്രസാധകർക്കോ രചയിതാക്കൾക്കോ പുസ്തകങ്ങൾ അയക്കാം. രണ്ട് കോപ്പികളാണ് അയക്കേണ്ടത്. പ്രായപരിധിയില്ല. ലോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള മലയാളം പുസ്തകങ്ങൾ സ്വീകാര്യമാണ്.

യുവകഥാപുരസ്കാരത്തിന് 2018 ഡിസംബർ 31ന് 35 വയസ്സ് കവിയാത്തവർക്ക് പങ്കെടുക്കാം. ഡിടിപി ചെയ്ത കഥയുടെ രണ്ടു പ്രതികൾ തപാലിൽ അയക്കണം. ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള മലയാളികൾക്ക് പങ്കുചേരാം. ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരക സമിതി അംഗങ്ങൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ പാടുള്ളതല്ല. രചനകൾ മൗലികവും ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവന്നിട്ടില്ലാത്തതും ആയിരിക്കണം. വിവർത്തനങ്ങളും ആവരുത്. മത്സര ഫീസ് ഇല്ല.

ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരക സമിതിയായിരിക്കും സ്‌ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി. തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കൃതികൾ/രചനകൾ വിലയിരുത്തി വിദഗ്‌ദ ജൂറി മികച്ചവ തെരഞ്ഞെടുക്കും. ജൂറിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അന്തിമമായിരിക്കും. മികച്ച നോവലിനും കഥാസമാഹാരത്തിനും 25,000 രൂപയും പുരസ്‌കാര ഫലകവും പ്രശസ്തിപത്രവും മികച്ച യുവകഥക്ക് 10,000 രൂപയും പുരസ്‌കാര ഫലകവും പ്രശസ്തിപത്രവുമാണ് സമ്മാനം.

കൃതികൾ/രചനകൾ 2019 മെയ് 20 നകം കിട്ടുന്ന വിധം തപാലിലോ കൊറിയറിലോ അയക്കുക.
വിലാസം: ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരക പുരസ്കാരം, ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരക സമിതി, തസ്രാക്ക്, കിണാശ്ശേരി പോസ്റ്റ്, പാലക്കാട് – 678 701. കവറിനു മുകളിൽ നോവൽ/കഥാസമാഹാരം/യുവകഥ എന്ന്‌ രേഖപ്പെടുത്തുക.

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ : 94471 53000, 94961 32307, 75598 52053

© O. V. Vijayan Memorial