പ്രശസ്ത വയലിനിസ്റ്റ്‌ ശ്രീ. എൽ. ശങ്കർ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു

ലോക പ്രശസ്ത വയലിനിസ്റ്റ്‌ ശ്രീ. എൽ. ശങ്കർ സ്മാരക സമിതി സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ടി.ആർ. അജയനൊപ്പം 08.03.2018നു ഒ.വി വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു. ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റേണ്ട ഒരു സാംസ്കാരികകേന്ദ്രമായി ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

© O. V. Vijayan Memorial