പ്രൊഫ .സുജ സൂസൻ ജോർജ്

മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടറും ,എഴുത്തുകാരിയും ,പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം സംസ്ഥാന നേതാവും, പ്രഭാഷകയുമായ പ്രൊഫ .സുജ സൂസൻ ജോർജ് ഖസാക്ക് സന്ദർശിച്ചു .

© O. V. Vijayan Memorial