ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതൻ കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ

ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതൻ കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ( ബി.എഡ്) –  ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകനും ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial