ഭാരത് സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്‌സിന്റെ മണ്ണാർക്കാടിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകർ

ഭാരത് സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്‌സിന്റെ മണ്ണാർക്കാടിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപക സംഘം ഖസാക്ക് സന്ദർശിച്ചു ..

© O. V. Vijayan Memorial