ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരക ചെയർമാൻ ശ്രീ. ടി.കെ. നാരായണദാസ് സംസാരിക്കുന്നു.

© O. V. Vijayan Memorial