അദ്ധ്യക്ഷ പ്രസംഗം

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡൻറ് ശ്രീ. വൈശാഖൻ അദ്ധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

© O. V. Vijayan Memorial