‘തസ്രാക്കിലേക്ക് വീണ്ടും’ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ. എം.എ. ബേബി നിർവ്വഹിക്കുന്നു .

© O. V. Vijayan Memorial