വെള്ളിനാണയം പ്രകാശനം

ഒ.വി. വിജയൻറെ വെള്ളിനാണയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ. ശാന്തകുമാരി എം. എ. ബേബിക്കു നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു.

© O. V. Vijayan Memorial