ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരക സ്റ്റാമ്പ് പ്രകാശനം

© O. V. Vijayan Memorial