പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ് ശ്രീമതി. കെ. ശാന്തകുമാരി സംസാരിക്കുന്നു.

© O. V. Vijayan Memorial