മുഖ്യാതിഥി ശ്രീ. വി.കെ. ശ്രീരാമൻ സംസാരിക്കുന്നു.

© O. V. Vijayan Memorial