കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ശ്രീമതി. ഒ.വി. ഉഷയ്ക്ക് ആദരം

© O. V. Vijayan Memorial