ശ്രീ. റഷീദ് കണിച്ചേരി സംസാരിക്കുന്നു.

© O. V. Vijayan Memorial