മയ്യഴി മലയാളം കുടുംബസമേതം ഖസാക്കിൽ

മയ്യഴിയുടെ ശിൽപി ശ്രീ.എം. മുകുന്ദൻ പത്നിയോടൊപ്പം 09.06.2019നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial