മലപ്പുറം വള്ളുവമ്പറം AMUPS യാത്രാസംഘം

തസ്രാക്ക്: മലപ്പുറം വള്ളുവമ്പറം AMUPSലെ അദ്ധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും അടങ്ങുന്ന 75 അംഗ യാത്രാസംഘം പാലക്കാട് യാത്രയുടെ ഭാഗമായി 11/8/2017 ന് തസ്രാക്കിലെ ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial