‘മലയാള ചെറുകഥ – ആധുനികത വരെ ‘ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോ.കെ.എസ്.രവികുമാർ പ്രഭാഷണം നടത്തി

വെക്കാനം – ‘മലയാള ചെറുകഥ – ആധുനികത വരെ ‘ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോ.കെ.എസ്.രവികുമാർ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ശ്രീ.ടി.കെ.ശങ്കരനാരായണൻ മോഡറേറ്റർ ആയ സെഷനിൽ ശ്രീ.രാജേഷ് മേനോൻ സ്വാഗതവും ശ്രീ.എ.രാഘവൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

© O. V. Vijayan Memorial